Stowarzyszenie Sąsiedzi to grupa osób, które chcą zmieniać Lubartów- naszą małą Ojczyznę. Chcemy obalić krzywdzący mit, że: " tu się nic nie dzieje".dowiedz się więcej
DOŁĄCZ DO SĄSIADÓW

Wspierają nas:

JBB

STATUT STOWARZYSZENIA „Sąsiedzi”

dodano 13.10.2009

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę „Sąsiedzi” zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 885, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą władz naczelnych jest miasto Lubartów .

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5.

Stowarzyszenie posiada symbol i pieczęć.

 

§ 6.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizowanie społeczności lokalnej do działalna na rzecz  kultury,  sportu i rekreacji
 2. Umacnianie do wykonywania swoich zadań zawodowych i społecznych członków Stowarzyszenia.
 3. Pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa polskim szkołom i uczniom.
 4. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz: edukacji i wychowania, kultury i turystyki, rolnictwa i ekologii, infrastruktury i gospodarki oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.
 5. Działalność charytatywna.
 6. Prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego itp.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Budowanie silnych struktur opartych o sprawdzonych i najaktywniejszych jej członków.
 2. Organizowanie spotkań i imprez społecznych, sportowych i kulturalnych.
 3. Współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracją rządową na rzecz rozwoju regionalnego.
 4. Współpracę z innymi podmiotami stawiającymi sobie podobne cele.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.
 6. Usługi gastronomiczne i inne świadczone na rzecz społeczeństwa oraz innych organizacji

 

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

 

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd , na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu .
 1. Od decyzji odmownej Zarządu, można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni
 1. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie odmowy jest ostateczna

 

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
 3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
 6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 7. korzystania z prawa posiadania identyfikatorów, odznak i symboli Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a.   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b.   regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c.   godnego i aktywnego uczestniczenia w zadaniach jakie stawia sobie Stowarzyszenie.

 

§ 14

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2 c-g
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt a, c.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt a, c.

 

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia w przypadku:

a)dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszoną na piśmie Zarządowi

2.  Członkostwo ustaje w skutek wykluczenia w przypadku:

a)  nagannego zachowania, jednogłośną decyzją Zarządu

b) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,

3.  Wykluczenie lub skreślenie wymaga uchwały Zarządu, wskazującej przyczyny wykluczenia lub skreślenia

4.  Osoba wykluczona lub skreślona z wyjątkiem przypadku śmierci członka i rezygnacji, ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

5.  Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3 i 4.

 

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd ,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały Zarządu , podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

 

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

3    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

4    z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków  każdorazowo spośród członków  Zebrania.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu.

c)   Na pisemny wniosek co najmniej siedmiu członków Stowarzyszenia, złożona do Zarządu.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków pisemnie, e-mailem oraz telefonicznie, co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.

9    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności – co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim, wyznaczonym o godzinę później, bez względu na liczbę obecnych

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd : 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków lub dziesięciu członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
  w ciągu miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

Zarząd

§ 23

1          Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd składa się z pięciu członków, w tym:

 • Prezes,
 • Zastępca Prezes,
 • Zastępca Prezes,
 • Sekretarz,
 • Skarbnik,
 1. .Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§ 24

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę jednego tysiąca PLN.
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków

 

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
  w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 28

W przypadkach określonych w § 20, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
 4. dotacje
 5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd , w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 

§ 31

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw  i obowiązków majątkowych w imieniu stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa

 

 

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
  w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 885, z późniejszymi zmianami).

dodano 22.11.2011

© 2009 - 2023 Stowarzyszenie Sąsiedzi
Powered by Wordpress
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".